Informacje od administratora danych osobowych

§1

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, prowadzący działalność W ZIELONEJ GÓRZE, Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 973-05-90-332.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z Justyną Śmielską-Saniuk, e-mail: j.smielska@lubuskie.pl.

§2

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie w związku z uczestnictwem w Kongresie Gospodarczym Lubuskie 2019 oraz realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa.

§3

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

§4

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

§5

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

§6

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§7

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako Urząd Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

§8

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wzięcia przez Państwa udziału w Kongresie.

§9

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

F

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na to, prosimy o jej opuszczenie. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close