Informacje od administratora danych osobowych

§1

Administratorem Państwa danych osobowych jest URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, prowadzący działalność W ZIELONEJ GÓRZE, Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 973-05-90-332.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się poprzez e-mail: innowacje@lubuskie.pl.

§2

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie w związku z rejestracją w Kongresie Gospodarczym Lubuskie 2021 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

§3

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

§4

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiającą realizację usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora

§5

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

§6

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§7

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako Usługodawca, Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

§8

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością przygotowania zaproszenia na Kongres Gospodarczy Lubuskie 2021.

§9

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

$10

Podstawa prawna przekazania informacji: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: „Rozporządzeniem”).

Skip to content